Kto sme

Cyber STRING, (Cyber Security Threats Response Initiatives Group), je neziskovou a mimovládnou organizáciou podporujúcou rozvoj schopností reagovať na kybernetické hrozby. Našim hlavným zameraním je poskytovanie reálneho obrazu o schopnostiach organizácií a verejnosti pro-aktívne konať a efektívne reagovať na neštandardné situácie v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia, práv a slobody jednotlivcov

Namiesto emocionálnych postojov a pocitov, k zviditeľneniu skutočného stavu kybernetickej bezpečnosti a úrovne ochrany súkromia, práv a slobody jednotlivcov, striktne aplikujeme široko akceptované medzinárodné hodnotové kritériá. Našou ambíciou je zhromažďovať a ponúkať tie najlepšie, praxou overené skúsenosti a riešenia.

Cyber STRING je otvorenou platformou pre všetkých členov a partnerov, ktorí zdieľajú hodnotu konať na základe objektívnych kritérií, sú pripravení zdieľať svoje skúsenosti, nezávisle na odvetví, či už ako organizácie, alebo ako individuálne osoby.

Naše poslanie: Nadobúdať a šíriť znalosť o novodobých hrozbách v prospech posilňovania schopností na ne reagovať.

Náš cieľ:  Aktívne pôsobiť v prospech zvyšovania odolnosti Slovenska voči kybernetickým hrozbám a súvisiacich dopadov, vrátane ochrany súkromia, práv a slobody jednotlivcov, fyzických osôb.

Náš tím:

Výkonná rada: (v abecednom poradí)

 • Mária Kaličáková – podpredseda výkonnej rady
 • Tatiana Valentová – garant odborného kabinetu pre GDPR
 • Igor Šenkarčin – predseda výkonnej rady, štatutár a riaditeľ

 

  Stanovy Cyber STRING

  Náš tím:

  Výkonná rada: (v abecednom poradí)

  • Mária Kaličáková – podpredseda výkonnej rady
  • Tatiana Valentová – garant odborného kabinetu pre GDPR
  • Igor Šenkarčin – predseda výkonnej rady, štatutár a riaditeľ

   

   Stanovy Cyber STRING

   Náš tím:

   Výkonná rada: (v abecednom poradí)

   • Mária Kaličáková – podpredseda výkonnej rady
   • Tatiana Valentová – garant odborného kabinetu pre GDPR
   • Igor Šenkarčin – predseda výkonnej rady, štatutár a riaditeľ

   Stanovy Cyber STRING

   Financovanie združenia

   Obvyklé ako v občianskych združeniach – členské (prvý rok dobrovoľné), partnerské príspevky, dary, granty, verejné dotácie a fondy a pod.

   Najdôležitejšie otázky a odpovede

   1. Kto sa môže stať členom Cyber STRING?
    Každý poskytovateľ technológií a služieb kybernetickej bezpečnosti, podniky a inštitúcie komerčných odvetví, verejného sektora, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, organizácie tretieho sektora alebo jednotlivci, ktorých preukázateľným predmetom záujmu je informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť alebo ochrana informácií.
   2. Čo je cieľom Cyber STRING?
    Hlavným cieľom je zvýšiť kompetencie Slovenska v oblastiach bezpečnosti a obrany proti kybernetickým hrozbám.
   3. Akými aktivitami chce Cyber STRING dosiahnuť svoj hlavný cieľ?
    Popri komunikácii a odborných aktivitách, osobitý priestor bude kladený na podporu výskumu a vzdelávania v spolupráci s odbornou praxou. Cyber STRING je občianskym združením so štatútom právnickej osoby, čo umožňuje širšiu účasť na projektoch so zameraní na podporu vzdelávania a výskumu v rámci dostupných národných a medzinárodných grantových a dotačných schém, vrátane projektov financovaných EÚ.
   4. Ako je financovaná činnosť Cyber STRING?
    Financovanie činností Cyber STRING je postavené na štandardných princípoch financovania neziskového sektora, daných legislatívou Slovenskej republiky. Všetky aktivity a prevádzkové náklady budú pokryté príspevkami, partnerským sponzoringom, ako aj ostatnými legitímnymi formami financovania, najmä účasťou na grantových programoch, čerpaním dotácií z verejných zdrojov a pod.
   5. Ako sa Cyber STRING odlišuje od iných organizácií podobného zamerania?
    Vedenie a členovia Združenia Cyber STRING veria, že organizácia je rozpoznateľná najmä svojimi aktivitami. Vitalita a aktivity združenia sú hlavným operatívnym cieľom  profesionálneho tímu, ktorý má ambíciu tomuto cieľu venovať dominantnú časť svojho pracovného nasadenia.
   6. Prečo byť súčasťou Cyber STRING?
    Prirodzeným pôsobením každého jednotlivca, uvedomujúc si limity svojich možností, je rozširovať svoj dosah a vytvárať partnerstvá a zoskupenia na princípe vzájomnej prospešnosti. Cyber STRING viaže na seba nie len odborný a akčný potenciál svojich členov a partnerov, ale rozsahom svojich aktivít poskytuje pozitívny synergický priestor pre individuálne alebo skupinové činnosti aktérov združenia.