Čo robíme

Hlavné aktivity Združenia

Pre dosiahnutie svojho cieľa sa zameriavame najmä na tieto aktivity:

  • Komunikácia na podporu vytvárania reálneho obrazu o stave kybernetickej bezpečnosti.
  • Odborné aktivity so zameraním objektívne prezentovať aktuálne a ťažiskové témy kybernetickej bezpečnosti.
  • Vytváranie účinných prepojení a partnerstiev výskumu a odbornej praxe, s cieľom zakotviť a rozvíjať ľudský, vedomostný a technologický potenciál pre nadobudnutie dlhodobo udržateľných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • Súčasťou aktivít združenia je taktiež organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckych činností, podpora a účasť na projektoch v rámci dostupných národných a medzinárodných grantových a dotačných schém, vrátane projektov financovaných EÚ.
  • Aktivity sú primárne zamerané na priority Slovenska, avšak svojim pôsobením rešpektujú  kontext širšieho geopolitického priestoru.